azbest.pngGmina Czarna Dąbrówka zakończyła zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka – edycja 2019”, zrealizowane w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Zadanie dofinansowane zostało w oparciu o postanowienia i przy udziale środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

 

Realizacja zadania przyniosła wymierne korzyści w postaci osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego. Pokrycia dachowe w postaci płyt azbestowo-cementowych o łącznej masie 120,400 Mg i powierzchni około 7967,60 m2, zostały usunięte ze 62 obiektów położonych na terenie gminy Czarna Dąbrówka. W ramach realizacji zadania wyroby zawierające azbest zdemontowano z 6 obiektów o masie 6,35 Mg i powierzchni 451,00 m2 oraz odebrano z 56 nieruchomości o masie 114,05 Mg i powierzchni 7516,60 m2.


Wszystkie zdemontowane i odebrane wyroby azbestowe przekazano do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 51 332,50 zł. Na realizację zadania gmina Czarna Dąbrówka uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 38 025,00 zł, co stanowi 100% kosztu kwalifikowanego. Kwota dotacji pochodzi ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie realizowane było w dwóch wariantach obejmujących:

  • Wykonanie przez uprawnioną firmę demontażu wyrobów zawierających azbest zabudowanych na obiektach budowlanych, przygotowania do transportu wytworzonych w wyniku demontażu odpadów zawierających azbest, załadunku i transportu odpadów oraz ich przekazania do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych.
  • Odbiór i przekazanie do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, wraz z ich załadunkiem i transportem.

 

Informacje o konkursie znajdują się na stronie WFOŚiGW: www.wfos.gdansk.pl w zakładce Fundusze Krajowe – Konkursy/Nabory.

-