660706f63086352db0897b0b91a3e9e1.jpg

Powiat Bytowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”, Gminą Miastko, Gminą Czarna Dąbrówka oraz Gminą Tuchomie realizuje w okresie od 01.12.2020 do 30.04.2023 projekt pn.”Razem w drodze do przyszłości II”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Cel główny projektu zakłada poprawę funkcjonowania i jakości życia 70 osób przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, doskonalenie kompetencji 30 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcie 74 rodzin (107 osób dorosłych i 103 dzieci) przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Bytowskiego.

W ramach wsparcia oferujemy:

 • szkolenia doskonalące kompetencje wychowawcze,
 • doradztwo zawodowe,
 • superwizję,
 • szkołę dla rodziców,
 • wyjazd eukacyjno-integracyjny/ spotkanie integracyjne,
 • organizowanie czasu wolnego dla rodzin,
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
 • obóz terapeutyczno-sportowy,
 • zajęcia wspomagające rozwój,
 • Punkt Poradni Rodzinnej (psycholog, mediator, prawnik).

Działania towarzyszące:

 • refundacja kosztów dojazdu na zajęcia,
 • refundacja kosztów opieki nad osobą zależną,
 • zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych dla rodzin zastępczych.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

PCPR Bytów, ul. Miła 26, pok. nr 16, tel. 59 822 80 68

MGOPS w Miastku, ul. Tuwima 1, 77-200 Miastko tel. 59 857 27 86

GOPS w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 59 821 26 60

GOPS w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, tel. 59 821 50 49

Rekrutacja do projektu trwa od 1 stycznia 2021 roku

loga-kajaki.png