English German Polish Spanish
W NASZYM PRZEDSZKOLU SPADŁ ŚNIEG :)

W NASZYM PRZEDSZKOLU SPADŁ ŚNIEG :)

Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekują nadejścia prawdziwej zimy. Często w przedszkolu biegną do okna, aby zobaczyć, czy spadł wreszcie upragniony śnieg.
Wizyta Strażaków

Wizyta Strażaków

Na początku stycznia do naszego przedszkola zostali zaproszeni bardzo wyjątkowi goście – panowie strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce.
Duch skrzyni i różnorodność kultur Europy

Duch skrzyni i różnorodność kultur Europy

Dnia 9 stycznia 2018 roku uczniowie klas młodszych i zerówka mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny pt. „Duch skrzyni i różnorodność kultur mieszkańców Europy” w BCK Bytowie. Sztukę przygotowali aktorzy Polskiego…
Nauka udzielania pierwszej pomocy dla klas I – III

Nauka udzielania pierwszej pomocy dla klas I – III

5 stycznia 2018 r.w naszej szkole odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I-III. Zajęcia przeprowadzili strażacy OSP Czarna Dąbrówka.
Najserdeczniejsze Życzenia Bożonarodzeniowe

Najserdeczniejsze Życzenia Bożonarodzeniowe

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość.

Odliczanie

Do Wakacji Zostało :

Kalendarz

« Styczeń 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Sport Painting Toys Books

Konkursy Szkolne

Biblioteka

Biblioteka

Książki z naszej biblioteki odkryją przed Tobą

                                                                      nieznany świat tajemnic, przygód i dalekich podróży

                                                                            Niech ten świat rozwija Twoją

                                                                            wyobraźnię, ciekawość i umiejętność.

 

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI

w roku szkolnym 2017/2018

 

Dzień tygodnia

Godziny

Bibliotekarz

Poniedziałek

730 - 800

Karina Kruża

935 - 1135

Karina Kruża

Wtorek

735 - 845

Dorota Majer-Gniot

845 - 940

Karina Kruża

1025 - 1135

Karina Kruża

1135 - 1220

Dorota Majer-Gniot

Środa

740 - 845

Dorota Majer-Gniot

1035 - 1235

Karina Kruża

Czwartek

935 - 1135

Karina Kruża

Piątek

735 - 800

Karina Kruża

935 - 1235

Karina Kruża

 

Plan pracy biblioteki szkolnej

Rok szkolny 2017/2018

Cele:

1. Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego.

2. Zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu

    dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego szkoły.

3. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.

4. Kształtowanie zainteresowań  czytelniczych.

5. Współpraca z nauczycielami i rodzicami.

6. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

7. Wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

A. PRACA PEDAGOGICZNA

 

ZADANIA

 

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

Udostępnianie zbiorów:

- ustalenie godzin otwarcia biblioteki,

- zapewnienie uczniom kl. I, II, III, IV, V SP  oraz I i II G darmowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych

- udostępnianie księgozbioru podręcznego w czytelni,

- wypożyczanie indywidualne do domu dla: uczniów, nauczycieli,

  rodziców, pracowników szkoły,

- aktualizacja kart czytelniczych,

- zakładanie kart nowym czytelnikom (kl. I SP),

- uporządkowywanie zbiorów,

- udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne,

- prowadzenie statystyki wypożyczalni

 

bibliotekarze

wrzesień

na bieżąco

Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej, wyzwalanie twórczych postaw:

- inspirowanie czytelnictwa poprzez: reklamowanie książek, udzielanie porad  i wskazówek w wyborach czytelniczych, wystawę nowości wydawniczych,

- wyróżnianie najlepszych czytelników: czytelnik miesiąca - w kl. I – VI oraz kl. I - III G poprzez umieszczenie wykazu najlepszych czytelników  na tablicy CZYTELNICTWO (dyplomy na koniec roku),

- udział w programie Maraton czytelniczy (załącznik nr 1 do planu pracy biblioteki),

- udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych Moda na czytanie,

- głośne czytanie utworów przez uczniów: przebywających w czytelni, na godzinach wychowawczych, przedszkolakom,

 - przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

- prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii,

- promocja działań biblioteki na stronie internetowej szkoły.

bibliotekarze, nauczyciele  j. polskiego, wychowawcy

cały rok

Przygotowanie użytkowników  do korzystania z różnych źródeł informacji  i do samokształcenia:

- zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni uczniów klasy I SP poprzez pasowanie na czytelnika,

 - przekazywanie książek, słowników, atlasów, encyklopedii do pracowni przedmiotowych,

 - pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania   i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;  

- pomoc w wyszukiwaniu informacji na określony temat,

- udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek,

- doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach  edukacyjnych:

 • popularyzowanie wśród czytelników stron i portali promujących czytelnictwo, dostarczających recenzji ciekawej literatury,
 • wskazywanie młodym czytelnikom jak mądrze wykorzystywać Internet  do zdobycia poszukiwanych informacji;
 • wykorzystywanie na zajęciach możliwości TIK.

bibliotekarze, nauczyciele  j. polskiego

cały rok

Współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami:

- przygotowywanie materiałów do prowadzenia lekcji,

- pomoc w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów,                             

- udział biblioteki w życiu szkoły (apele, uroczystości szkolne),

- współudział rodziców w imprezach bibliotecznych, czytelniczych,

- popularyzacja wśród rodziców literatury z zakresu wychowania,

- informowanie rodziców o czytelnictwie dzieci,

- zapoznanie rodziców z organizacją biblioteki szklonej, w tym z regulaminem udostępniania podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych,

- bieżące informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

-stałe informowanie nauczycieli o nowych pozycjach książkowych w bibliotece,

- wybranie z wychowawcą łącznika bibliotecznego,

- udzielanie pomocy w organizowaniu wycieczek do innych bibliotek, placówek kulturalnych (wyjścia do teatru, kina)

- wspólna analiza przyczyny słabego czytelnictwa wśród uczniów gimnazjum i ustalenie środków zaradczych,

- przedstawienie semestralnego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki.

 

bibliotekarze,                 wszyscy nauczyciele

cały rok

Praca w czytelni:

- udzielanie porad bibliograficznych i bibliotecznych,

- lekcje biblioteczne,

- zachęcanie uczniów do udziału w  różnych formach inspiracji czytelniczej również w innych bibliotekach, 

- pomoc w nauce uczniom słabym,

- propagowanie lektur na gazetce ściennej, wystawki tematyczne,

- dbanie o wystrój pomieszczenia,

- zainteresowanie uczniów nowymi pozycjami książkowymi, czasopismami.

bibliotekarze

cały rok

wg potrzeb

Samokształcenie, doskonalenie zawodowe:

- udział w konferencjach, warsztatach, spotkaniach, szkoleniowych radach pedagogicznych,

- wzbogacenie warsztatu pracy przez tworzenie pomocy dydaktycznych,

- sukcesywne wzbogacanie księgozbioru metodycznego,

- wymiana doświadczenia z innymi bibliotekarzami,

- zdobywanie nowych doświadczeń,

- doskonalenie w zakresie technologii informacyjnej,

- czytanie fachowej literatury.

 

bibliotekarze

cały rok

 

B. PRACA BIBLIOTECZNO-TECHNICZNA

 

RODZAJ ZAJĘĆ

 

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

Planowanie i sprawozdawczość:

- opracowanie planu pracy biblioteki na bieżący rok szkolny,

- prowadzenie miesięcznych wykazów czyt.,

- semestralne sprawozdanie z pracy biblioteki,

- roczne sprawozdanie z pracy biblioteki,

- dokumentacja ubytków.

 

bibliotekarze

wrzesień

co miesiąc

II/VI

wg terminów

cały rok

Gromadzenie i konserwacja zbiorów:

- śledzenie nowości wydawniczych,

- zakup książek wg potrzeb i możliwości szkoły,

- przyjmowanie darów od nauczycieli, rodziców, uczniów,

- gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

- uzupełnianie katalogów,

- konserwacja - oprawa i naprawa zbiorów bibliotecznych.

 

bibliotekarze

na bieżąco

wg potrzeb

cały rok

Prowadzenie dokumentacji:

- księga inwentarzowa księgozbioru głównego,

- księga inwentarzowa programów i podręczników,

- protokoły wypożyczenia podręczników (materiały zwrotne) oraz materiałów ćwiczeniowych (materiały bezzwrotne),

- zeszyt odwiedzin w czytelni,

- rejestracja wpływów,

- zeszyt prenumerat i wypożyczeń czasopism,

- dziennik biblioteki szkolnej,

- zeszyt udostępnianych pomocy na zajęcia,

- statystyka wypożyczeń.

bibliotekarze

cały rok

 

Załącznik nr 1

Szkoła Podstawowa w Nożynie

 

Program poprawy czytelnictwa

Maraton czytelniczy -  czytanie rozwija i wzbogaca

1.Wstęp

Zainteresowania czytelnicze wzbogacają życie człowieka, stają się elementem twórczym jego osobowości, a poszerzając jego sferę poznawczą, dostarczają impulsów do rozwiązywania przeróżnych problemów. Rozpowszechnianie czytelnictwa to zadanie  nie tylko dla bibliotekarzy, ale    i dla wszystkich nauczycieli, wychowawców. Nie jest to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę statystykę czytelnictwa zarówno wśród osób dorosłych jak i dzieci. Uczniowie ograniczają swój kontakt z książką do przeczytania lektury obowiązkowej  lub tylko jej streszczenia. Młodzież nie lubi czytać, czas wolny woli spędzać przy komputerze lub przed telewizorem. Czytanie staje się czynnością nieciekawą. Coraz więcej dzieci ma problemy z opanowaniem techniki czytania i ze zrozumieniem przeczytanego tekstu. Należy zabiegać o to, aby książka odgrywała rolę w kształtowaniu osobowości dziecka, wpływała na rozwój jego zainteresowań, wyobraźni. Dodatkowo kontakt z książką dostarcza dziecku wzorców pisania i mówienia, pozwala poznawać nowe słownictwo i formy gramatyczne. Niniejszy program ma przyczynić się  do podniesienia stanu czytelnictwa w szkole, zadbać o to, aby uczniowie nie kojarzyli czytania tylko z nudą  i  przykrym obowiązkiem.

2. Adresaci programu

 • wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Nożynie
 • wychowawcy klas
 • wszyscy nauczyciele
 • rodzice

3. Czas realizacji

            Program będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego 2016/17 i powtarzany jeśli przyniesie zamierzone efekty. Działania dotyczące realizacji programu będą stanowiły załącznik do planu pracy biblioteki na dany rok szkol

4. Cel główny programu

 • głównym celem programu jest popularyzowanie czytelnictwa jako jednej z metod samokształcenia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

5. Cele szczegółowe

 • zwiększenie poziomu czytelnictwa w szkole
 • zainicjowanie pierwszych kontaktów najmłodszych uczniów z biblioteką szkolną
 •  motywowanie do czytania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
 • inspirowanie do kreatywnego czytania
 • kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich
 • wyrabianie nawyku regularnego czytania książek
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • zachęcenie do odwiedzin biblioteki uczniów, którzy do tej pory niewiele czytali
 • wzmacnianie i aktywizowanie uczniów słabszych i nieśmiałych
 • ukazywanie wzorców właściwego zachowania
 • oddziaływanie terapeutyczne lektury
 • doskonalenie umiejętności pracy w zespole

6. Przewidywane  efekty

 • wzrost zainteresowania uczniów książkami oraz czasopismami
 • zmniejszenie liczby nieaktywnych czytelników
 • poprawa  techniki  czytania
 • wzrost umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • poznanie potrzeb czytelniczych uczniów
 • większa aktywność uczniów w akcjach prowadzonych przez szkołę i bibliotekę,
 • rozwinięcie własnych zdolności twórczych
 • rozwijanie zainteresowań uczniów

Harmonogram działań

 

Lp

Zadanie

Odbiorcy

1.

Informowanie wychowawców klas  o stanie czytelnictwa. Systematyczny kontakt łączników /asystentów z biblioteką.

 

wszyscy uczniowie

2.

Reklama biblioteki i jej księgozbioru.

Książka jest dobra na wszystko:

 • lekcje biblioteczne
 • przeprowadzanie zajęć biblioterapeutycznych
 • tablica informacyjna
 • kącik nowości
 • gazetki ścienne w klasach
 • konkursy czytelnicze

wszyscy uczniowie

3.

Urodziny Kubusia Puchatka

oddziały przedszkolne

4.

Cała szkoła czyta dzieciom

oddziały przedszkolne

kl. I - III

5.

Spotkania z książką - głośne czytanie z uczniami przez 10 minut wybranej pozycji książkowej (podczas lekcji z wychowawcą)

wszyscy uczniowie

6.

Konkurs mitologiczny

kl. V i VI

7.

Konkurs pięknego czytania

kl. II - VI

IG - III G       

8.

Konkurs czytelniczy

 

I-III G

9.

Szkolne święto poezji

wszyscy zainteresowani

10.

Urodziny biblioteki (zbiórka używanych książek)

 

wszyscy zainteresowani

11.

Plakaty reklamujące lektury i ciekawe pozycje książkowe

 

kl. IV-VI                                i I-IIIG

12.

Roczny  konkurs międzyklasowy. Konkurs trwa przez cały rok szkolny. Raz w miesiącu uczniowie mają do wykonania konkretne zadanie czytelnicze (zadanie na tablicy ogłoszeń). Łącznik danej klasy odbiera zestaw zadań od bibliotekarza (podpisane odpowiedzi będą wrzucane do skrzynki w bibliotece szkolnej - do końca każdego miesiąca). Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie klasa otrzymuje 10 pkt. Klasa, która wykona wszystkie zadania miesięczne, otrzyma na koniec roku szkolnego premię punktową  (50 pkt. za obowiązkowość).

 

kl. IV-VI SP I-III GIM

 Nauczyciele realizujący program zastrzegają sobie prawo do modyfikacji przedstawionych powyżej dział w zależności od potrzeb uczniów oraz pomysłów powstających w toku pracy i własnych możliwości czasowych. 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOŻYNIE

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu;
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma);
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni);
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, w tym lektury na 2 tygodnie. Materiały audiowizualne (kasety, płyty) na okres 2 tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 4. Za zgodą bibliotekarza można przedłużyć czas korzystania z książki. Po miesięcznym przetrzymaniu pozycji czytelnik otrzymuje upomnienie i jest zobowiązany rozliczyć się w ciągu tygodnia.
 5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inna wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 7. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone przed końcem roku szkolnego (do 10 czerwca każdego roku szkolnego).
 8. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

           

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOŻYNIE

 1. Komputer służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz wyszukiwania niezbędnych informacji (na zajęcia edukacyjne) w Internecie. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Można zarezerwować stanowisko komputerowe na następny dzień.
 3. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu ewidencji.
 4. Użytkownik ma obowiązek:

  -informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,

  - uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych nośników (np. płyt CD),

  - stosować się do poleceń bibliotekarza.

 5. Nie należy:

  -instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,

  - wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza,

  -wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem,

  - zakłócać pracę innym użytkownikom.

 6. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni).
 7. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera.

                                                               

 

Zegar

Aktualności

Kartka z Kalendarza


Dzisiaj jest: Wtorek
16 Stycznia 2018
Imieniny obchodzą
Marceli, Włodzimierz, Bernard
Do końca roku zostało 350 dni.
Zodiak: Koziorożec

Nasze Podróże

Polecamy

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Nożynie

Tel-fax: 59 82 12 685

Tel: 59 82 12 640

 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Licznik odwiedzin

166778
DzisiajDzisiaj110
WczorajWczoraj102
W tym tygodniuW tym tygodniu212
W tym miesiącuW tym miesiącu2238
OgółemOgółem166778
Copyright 2017 - Szkoła Podstawowa w Nożynie - All rights reserved