English German Polish Spanish
W NASZYM PRZEDSZKOLU SPADŁ ŚNIEG :)

W NASZYM PRZEDSZKOLU SPADŁ ŚNIEG :)

Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekują nadejścia prawdziwej zimy. Często w przedszkolu biegną do okna, aby zobaczyć, czy spadł wreszcie upragniony śnieg.
Wizyta Strażaków

Wizyta Strażaków

Na początku stycznia do naszego przedszkola zostali zaproszeni bardzo wyjątkowi goście – panowie strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce.
Duch skrzyni i różnorodność kultur Europy

Duch skrzyni i różnorodność kultur Europy

Dnia 9 stycznia 2018 roku uczniowie klas młodszych i zerówka mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny pt. „Duch skrzyni i różnorodność kultur mieszkańców Europy” w BCK Bytowie. Sztukę przygotowali aktorzy Polskiego…
Nauka udzielania pierwszej pomocy dla klas I – III

Nauka udzielania pierwszej pomocy dla klas I – III

5 stycznia 2018 r.w naszej szkole odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I-III. Zajęcia przeprowadzili strażacy OSP Czarna Dąbrówka.
Najserdeczniejsze Życzenia Bożonarodzeniowe

Najserdeczniejsze Życzenia Bożonarodzeniowe

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość.

Odliczanie

Do Wakacji Zostało :

Kalendarz

« Styczeń 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Sport Painting Toys Books

Konkursy Szkolne

Biblioteka

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców  Szkoły Podstawowej w Nożynie

 w roku  szkolnym  2017/2018

 

 

1. przewodnicząca - Joanna Podhorodecka-Grzonka

2. sekretarz –             Ewa Dulewicz

3. skarbnik –               Magdalena Polańska - Gawin

4. członkowie:            Dorota Jandernal  

                                       Karina Zander

                                       Joanna Bronk

                                       Barbara Heron

                                       Anna Dawidowska

                                       Beata Kopp – Ostrowska

                                       Małgorzata Świerczyńska

                                       Anna Wolska

 

 

Składki

Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 19.09.2017r.ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2017/2018  na Radę Rodziców na kwotę 10 zł od każdego dziecka.

 

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie ponieważ  te pieniądze służyć będą wszystkim dzieciom,  uczniom naszej szkoły by wspierać ich edukację i rozwijać ich możliwości oraz wspólnie spędzać czas w ciekawy sposób.


                                                                                                                           

Regulamin Rady Rodziców

 Szkoły Podstawowej w  Nożynie

 

Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz statutu Zespołu Szkół  z dnia 26.09.2011r wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z dnia 30.09.2011r. niniejszy Regulamin.

 

§ 1

WSTĘP

 

Rada Rodziców jest organem rodzicielskim   reprezentującym ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół w Nożynie.

 

§ 2

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2.1  Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

2.2  Zadaniem Rady Rodziców jest:

a)     pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b)    gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

c)     zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, poprzez:

-       zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,

-       udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

-       udostępnianie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

-       wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,

-       przedstawianie opinii o pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,

-       wydawanie opinii w przypadku podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację,

-       dokonywanie wyboru przedstawicieli reprezentujących Radę Rodziców podczas konkursu na stanowisko dyrektora,

-       określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

§ 3

WYBORY DO RADY RODZICÓW

 

3.1   Wybory przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy.

 

3.2   Rodzice uczniów danej klasy zgromadzeni na zebraniu, wybierają w głosowaniu tajnym spośród siebie Radę  klasową, tzw. Trójkę klasową

 

3.3    Rada klasowa powinna liczyć 3 osoby.

 

3.4   Na zebraniu rodzice uczniów danej klasy wybierają przedstawiciela do Rady Rodziców.

3.5.  Zwołanie pierwszego plenarnego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora zespołu .

3.6   Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż 14 dni od terminu wyborów

3.7  Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców, jako organ kierujący pracami Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców składa się z: przewodniczącego, sekretarza, skarbnika. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

3.8  W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków,  dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady Rodziców.

3.9  Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

 

§ 4

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE

4.1 Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.

4.2  Listę uczestników  ustala każdorazowo sekretarz  lub przewodniczący.

4.3  Protokoły i uchwały  zapisywane są komputerowo. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady.

 

§ 5

 RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW

5.1 Plenarne zebranie ogółu rodziców szkoły może być zwoływane na wniosek plenarnego posiedzenia Rady Rodziców.

5.2 Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

5.3 Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców z co najmniej 2/3 klas, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły złożony do Prezydium Rady.

5.4 Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym. Na posiedzenia prezydium można zaprosić dyrektora szkoły i inne osoby.

5.5 Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.

 

§  6

 

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW

 

6.1 Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł

a)     ze składek rodziców,

b)    z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i funduszy do których zwróci się prezydium Rady,

c)     z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,

d)    z działalności gospodarczej,

e)     z innych źródeł prawnie niezakazanych.

6.2 Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

6.3 Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny”.

 

§ 7

OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW

7.1 Do obsługi rachunkowej funduszy Rady Rodziców powołuje się skarbnika.

7.2 Bezpośredni nadzór nad pracą skarbnika sprawuje Prezydium Rady Rodziców.

7.3 Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz bieżących wypłat i przelewów. Operacje finansowe na koncie dokonywane są za podpisem skarbnika lub wyznaczonego członka  Rady Rodziców.

7.4 Skarbnik Rady Rodziców prowadzi ewidencję i rozliczenie wpływów składek klasowych. Przyjęcie wpłat potwierdza się dokumentem księgowym (kp) wydanym w sekretariacie szkoły.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, Rada Rodziców może zaprosić na swoje zebrania plenarne  dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

8.2 Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

8.3  W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy, zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów między organami szkoły, ustaloną w statucie szkoły.

8.4Członkowie klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców  mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez pojęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

8.5 Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

RADA RODZICÓW

 

8.6 Zmian w regulaminie dokonywać może plenarne zebranie Rady Rodziców na umotywowany wniosek  prezydium Rady Rodziców.

 

Regulamin wprowadza się do stosowania zgodnie z uchwałą zebrania Rady Rodziców  z dnia 30.09.2011 roku.

 

                                                                                  

 

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

 

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco:

§ 1.1 30%środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji klasowej Rady Rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia rodziców klasowa Rada Rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy.


§ 2.1 Pozostałą część (70%) środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji prezydium Rady Rodziców.

 

§ 3.1 Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców wyłącznie na:

a)     pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,

b)    dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak np. dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,

c)     sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

d)    nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,

e)     sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego lub sportowego szkoły,

f)     zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego do wysokości 20% środków przeznaczonych na te cele przez organ prowadzący szkołę,

g)    wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,

h)     inne, zgodnie z podjętymi uchwałami.

 

B. Gospodarowanie środkami Rady Rodziców pochodzącymi z innych źródeł niż składka rodzicielska.

§ 4.1 Środki te mogą być:

a)     wydatkowane na: dofinansowanie celów ustalonych w § 3 (cz. A) oraz finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

b)    przeznaczone na utworzenie określonej formy działalności gospodarczej, na kapitał założycielski,

c)     w celu ich pomnożenia lokowane na kontach terminowych,

d)    inne zgodnie z podjętymi uchwałami.

 

C. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazań celów przez osoby lub organizacje wpłacające. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców bez zgody ofiarodawców nie może wydatkować środków na inne cele.

 

Zegar

Aktualności

Kartka z Kalendarza


Dzisiaj jest: Wtorek
16 Stycznia 2018
Imieniny obchodzą
Marceli, Włodzimierz, Bernard
Do końca roku zostało 350 dni.
Zodiak: Koziorożec

Nasze Podróże

Polecamy

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Nożynie

Tel-fax: 59 82 12 685

Tel: 59 82 12 640

 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Licznik odwiedzin

166778
DzisiajDzisiaj110
WczorajWczoraj102
W tym tygodniuW tym tygodniu212
W tym miesiącuW tym miesiącu2238
OgółemOgółem166778
Copyright 2017 - Szkoła Podstawowa w Nożynie - All rights reserved